Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring Assist4you
Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Assist4you. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Assist4you met persoonsgegevens omgaat.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- Bedrijfsgegevens:
o (bezoek)adres,
o telefoonnummer (vast en/of mobiel), o e-mailadres,
o bedrijfswebsite-url

2. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van uw relatie met Assist4you. 
Assist4you gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
- om te kunnen reageren op de door u verzonden informatie m.b.t. onze diensten;
- om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om de financiële afhandeling van de door u afgenomen diensten te kunnen volbrengen;
- om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening;

Indien uw organisatie klant is van Assist4you, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancier relatie of op grond van de wet.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Assist4you bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.
Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Assist4you op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

4. Delen met anderen
Uw gegevens worden enkel door ons met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, een wettelijke verplichting of voor het faciliteren van onze diensten.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.
Indien u meer informatie wilt over Assist4you, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Wij zullen zo snel mogelijk - binnen vier weken - op uw verzoek reageren.
Assist4you
Bussereindseweg 42
5954 CH Beesel
06-46338651
info@assist4you.nl
Klachten over verwerkingen kunnen ingediend worden bij Assist4you, maar ook bij de nationale privacy toezichthouder.

6. Beveiliging
Assist4you neemt de bewerking en bescherming van uw gegevens serieus en hanteert hiervoor de adviezen van het Ministerie van Justitie, die beschreven staan in de ‘Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming’. Assist4you heeft passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking, misbruik en verlies van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@assist4you.nl.

7. Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Assist4you adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24-mei-2018.AAl

Copyright Assist4you
Design by Intelweb.nl - Powered by Sofco.nl
veritas     hkz